fbpx

Algemene voorwaarden

Madal Bal gevestigd te 2514 CL Den Haag, Denneweg 126 B.
Gedeponeerd op 01-01-2014 bij de Kamer van Koophandel Haaglanden onder nummer 59649984 en btw nr. NL853588284B01 als VoF Gerretsen Madal Bal Natuurvoeding.

Artikel 1 Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkom­sten tot levering van zaken en/of verrichten van diensten, in de meest ruime zin van het woord, van Madal Bal aan of met een wederpartij die een natuurlijk persoon is en niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep (hierna “de consument”).
 2. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, worden de ingevolge dit artikel sub A. bedoelde voorwaarden geacht door de consument te zijn geaccepteerd.
 3. Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten indien voor de uitvoering daarvan derden dienen te worden betrokken.

Artikel 2 Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomst

 1. Alle gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend. Zij zijn geldig gedurende 14 dagen, tenzij anders aangegeven.
 2. Alle bij een aanbieding verstrekte prijslijsten, brochures en andere gegevens zijn zo nauwkeurig mogelijk opgesteld. Deze zijn voor Madal Bal slechts bindend, indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is bevestigd. Alle bij een aanbieding verstrekte gegevens/in­formatie blijven (in­tellectueel) eigendom van Madal Bal of van derden en dienen op eerste verlangen geretourneerd te worden.
 3. Madal Bal behoudt zich het recht voor om bestellingen zonder opgave van redenen te weigeren, betaling vooraf te verlangen en/of te allen tijde zekerheidsstelling te verlangen voor de nakoming van betalingsverplichtingen.
 4. Madal Bal kan niet aan zijn aanbiedingen en offertes worden gehouden indien de consument, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding of offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 5. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van de aanbieding, is Madal Bal daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Madal Bal anders aangeeft.
 6. Een samengestelde prijsopgave verplicht Madal Bal niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.
 7. Tenzij schriftelijk anders is overeengeko­men, komt de overeenkomst tot stand door tijdige aanvaarding van het aanbod van Madal Bal.

Artikel 3 Reclames

 1. De consument is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort de consument te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.
 2. Eventuele zichtbare tekorten behoren binnen drie dagen na levering schriftelijk aan Madal Bal te worden gemeld dit met gelijktijdige overhandiging van het gebrekkige product, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is.
 3. Een niet zichtbaar gebrek dient de consument uiterlijk binnen zestig dagen na ontdekking te melden aan Madal Bal met inachtneming van het in het vorig lid van dit artikel bepaalde.
 4. Indien een situatie als bedoeld in dit artikel sub B of sub C zich voordoet, zal Madal Bal het product binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, na schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de consument, vervangen of zorgdragen voor herstel. In geval van vervanging verbindt de consument zich reeds nu de vervangen zaak aan Madal Bal te retourneren en de eigendom daarover aan Madal Bal te verschaffen.
 5. Het in dit artikel sub D bepaalde geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Madal Bal, de consument of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is.
 6. Retourzendingen kunnen slechts geschieden met schriftelijke toestemming van en op de wijze zoals door Madal Bal aangegeven.

Artikel 4 Prijzen

 1. De door Madal Bal opgegeven prijzen zijn netto in € (euro), inclusief BTW. Indien en voor zover van toepassing worden de kosten van verzending vermeld.
 2. Bijzondere extra inklaringskosten en/of invoerrechten zijn niet bij de prijs inbegrepen en zijn voor rekening van de consument.
 3. Indien Madal Bal met de consument bij het sluiten van de overeenkomst een bepaalde prijs overeenkomt, is Madal Bal niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is opgegeven.
 4. Indien een prijsverhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, kan de consument de overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden ongeacht het percentage van de verhoging, tenzij de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Madal Bal rustende verplichting ingevolge de wet of indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

Artikel 5 Eigendomsvoorbehoud

Madal Bal blijft volledig eigenaar van de geleverde zaak tot het moment dat de koopprijs volledig is voldaan.

Artikel 6 Betalingscondities

 1. Betaling geschiedt dan wel met een creditcard dan wel door storting op een door Madal Bal aan te wijzen bank- of girorekening in valuta waarin is gefactureerd.
 2. Een beroep op enige aftrek of schuldvergelijking zijdens de consument is nimmer toegestaan.
 3. In geval van faillissement, surseance van betaling, toepassing van de wet schuldsanering natuurlijke personen of curatele zijn de vorderingen van Madal Bal op en de verplichtingen van de consument jegens Madal Bal onmiddellijk opeisbaar.
 4. Reclames op een zelfstandig onderdeel van een gespecifi­ceerde factuur ontheffen de consument nimmer van zijn plicht tot betaling binnen de aangegeven tijd, ten aanzien van de overige posten der nota.
 5. De consument is automatisch in verzuim door het verstrij­ken van de betalingstermijn zonder sommatie of in gebrekestelling.
 6. Wanneer de factuur na vorenvermelde betalingstermijn nog geheel of gedeeltelijk onbetaald is gebleven, is de consument Madal Bal een vertragingsrente verschuldigd van 1% per maand of gedeelte van een maand, dan wel naar keuze van Madal Bal, de dan geldende wettelijke rente.
 7. In geval van buitengerechtelijke invordering is de consument naast de hoofdsom en de rente de gebruikelijke in­cassokosten verschuldigd, met een minimum van EUR 50,-. De gehoudenheid tot voldoening van deze kosten volgt reeds uit het enkele feit der aanschrijving van de debi­teur door een derde incasseerder.
 8. In geval van gerechtelijke invordering, waaronder een fail­lissements­aanvrage, blijft de consument naast de gerech­telijke kosten, waaron­der mede begrepen de advocaatkosten, tevens rente en buitengerechtelij­ke kosten verschuldigd.

Artikel 7 Levering en overgang Risico

 1. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering af magazijn van Madal Bal.
 2. De consument is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld.
 3. Indien de consument de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de voor levering bestemde artikelen worden opgeslagen voor risico van de consument nadat Madal Bal hem heeft verwittigd. De consument zal in dat geval alle aanvullende kosten verschuldigd zijn.
 4. Komen Madal Bal en de consument bezorging overeen, dan geschiedt bezorging van aankopen kosteloos, tenzij Madal Bal bij het sluiten van de overeenkomst aan de consument de vastgestelde condities heeft medegedeeld. Madal Bal behoudt het recht bij levering de kosten voor bezorging afzonderlijk te factureren.
 5. Indien Madal Bal gegevens behoeft van de consument in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat de consument deze aan Madal Bal ter beschikking heeft gesteld.
 6. Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengeko­men. Bij niet tij­dige levering dient Madal Bal derhalve schriftelijk in gebreke te worden ge­steld.
 7. Het risico van de zaken gaat over van Madal Bal op de consument op het moment van aflevering dan wel, indien van toepassing, op het moment van bezorging.

Artikel 8 Annulering en wijziging

 1. Wijziging of annulering van een opdracht om welke redenen dan ook behoeft schriftelijke instemming van Madal Bal.
 2. De meerdere of mindere kosten uit wijziging van de opdracht voortvloei­end, zullen worden verrekend, waarbij rekening zal worden gehouden met reeds verrichte van onnut zijnde werkzaamheden.
 3. In geval van éénzijdige niet door deze voorwaarden toegela­ten annule­ring van een overeenkomst door de consument, is deze schadevergoe­ding verschuldigd ter zake van gemaakte kosten en winstderving.

Artikel 9 Aansprakelijkheid Madal Bal

 1. Madal Bal is eerst aansprakelijk wegens niet, niet tijdig, niet behoorlijke nakoming van de op­drachten, nadat Madal Bal schriftelijk in gebreke is gesteld, waarbij aan Madal Bal een termijn van één maand gegund moet worden om de overeen­komst alsnog naar behoren na te komen, alvorens Madal Bal in rechte betrokken kan worden.
 2. Madal Bal is voorts nimmer tot enige andere schade­verplichting gehouden dan in deze voorwaarden uitdrukkelijk is neerge­legd. Met name is Madal Bal niet gehouden tot het vergoeden van directe of indirecte schade, ten gevolge van handelen of nalaten van personen van wier diensten Madal Bal gebruik maakt.
 3. Madal Bal is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade. Voor overige schade, ook in geval van aansprakelijkheid uit hoofde van titel 3, afdeling 3 van Boek 6 BW, is Madal Bal nimmer tot een hoger bedrag aansprakelijk dan het bedrag dat de verzekeraar van Madal Bal uitkeert in het voorkomende geval.
 4. Het bepaalde in dit artikel sub B. en C. is niet van toepassing indien er sprake is van opzet of grove schuld dan wel grove nalatigheid zijdens Madal Bal.
 5. Madal Bal is niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en / of grove schuld en / of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van de consument.

Artikel 10 Overmacht

 1. Madal Bal is niet aansprakelijk voor niet, niet juiste of niet tijdige uitvoering ten gevolge van overmacht in de ruimste zin van het woord.
 2. In dit geval wordt onder meer als overmacht beschouwd:
  • storingen in het bedrijf, dan wel belemmeringen waardoor de normale uitvoering van de overeenkomst verhinderd wordt, kostbaarder of be­zwaarlijk wordt gemaakt;
  • staking, ziekte of ongeval van personeel met uitvoering van de op­dracht belast;
  • oorlog, oorlogsgevaar, oproer, natuurrampen, brand, trans­port­stremmin­gen, regeringsmaatregelen op de uitvoering van de opdracht van invloed zijnde, als ook alle andere onvoor­ziene gebeurtenissen in het bedrijf van Madal Bal bv of in bedrijven waarvan Madal Bal zaken betrekt, welke met de betreffende opdracht in verband staan;
  • vertraagde of foutieve levering door welke oorzaak dan ook van door Madal Bal tijdig en op de juiste wijze bestelde zaken, materia­len, etc.
 3. In geval van overmacht zal de consument Madal Bal gedurende een naar omstandigheden redelijke termijn na de overeengeko­men datum waarop de opdracht uit­gevoerd dient te zijn, de gelegenheid geven haar verplich­tingen alsnog na te komen. Indien de overmachttoestand aanhoudt, heeft Madal Bal het recht te vorde­ren dat de opdracht zodanig wordt gewijzigd, dat deze wel uitvoerbaar is. Indien dit laatste in redelijkheid niet mogelijk is, hebben par­tijen elk het recht de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, waar­bij eventueel door de consument verstrekte zaken zonder enige ver­goeding door Madal Bal zullen worden teruggegeven aan de consument. De ontbindingsverklaring dient schriftelijk te geschieden jegens de andere partij. Bij ontbinding is geen der partij­en jegens de ander tot enige schadevergoe­ding gehouden.

Artikel 11 Opschorting en ontbinding

 1. Elke overeenkomst wordt aangegaan onder opschortende voor­waarden dat de betalingspositie van de consument op grond van door Madal Bal in te winnen inlich­tingen voldoende blijkt te zijn.
 2. Gerretsen MadalBal is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
  • De consument de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
  • na het sluiten van de overeenkomst Madal Bal ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de consument de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de consument slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
  • de consument bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
 3. Voorts is Madal Bal bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 4. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen Madal Bal op de consument onmiddellijk opeisbaar. Indien Madal Bal de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 5. Madal Bal behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 12 Auteursrechten

 1. Het auteursrecht op en de eigendom van de door Madal Bal aan de consument verstrekte auteursrechtelijk beschermde werken, berust bij Madal Bal of bij haar toeleverancier. Verveelvoudiging en openbaarmaking is uitsluitend toegestaan indien en voor zover zulks uitdrukkelijk in de overeenkomst is bepaald dan wel na voorafgaande schriftelijke toestemming van Madal Bal.
 2. De consument vrijwaart Madal Bal in en buiten rechte voor aanspraken van (derden-)rechthebbenden ter zake van schending van auteursrechten en/of andere rechten, welke aanspraken voortvloeien uit gedragingen van de consument in strijd met het in dit artikel sub A. bepaalde.

Artikel 13 Geschillen en toepasselijkheid

 1. Alle geschillen die welke mochten voortvloeien uit de overeenkomst worden beslecht door de volgens de wet bevoegde rechter.
 2. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, worden alle overeenkomsten beheerst door het Nederlands recht.

Artikel 14 Wijzigingen

Madal Bal behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te allen tijde te mogen wijzigen.

Toepasselijke voorwaarden ingeval van koop op afstand

Indien een koopovereenkomst met de consument uitsluitend tot stand komt via de website van Madal Bal zijn de hierna volgende voorwaarden van toepassing in aanvulling op de hiervoor vermelde voorwaarden.

Artikel 15 Totstandkoming overeenkomst

 1. Op het moment dat de consument de bestelprocedure via de website van Madal Bal volledig heeft afgerond, is de bestelling definitief. De koopovereenkomst komt eerst tot stand nadat de consument van Madal Bal een bevestiging per e-mail ontvangt.

Artikel 16 Retourrecht

 1. Gedurende veertien werkdagen na ontvangst van de bestelling heeft de consument het recht om de koopovereenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden.
 2. Gelijktijdig met de ontbindingsverklaring dient de bestelling retour te worden gezonden in de staat waarin zij zich bij ontvangst bevond. Alleen ongebruikte producten in de originele en ongeopende verpakking worden geaccepteerd. De retourzending dient altijd vergezeld te gaan van de originele, bijgeleverde (pak)bon en het bank- of girorekeningnummer van de consument, zodat het door de consument betaalde bedrag kan worden teruggestort.
 3. De kosten van retourzending zijn voor rekening van de consument.
 4. Betaalde bedragen worden door Madal Bal binnen dertig dagen na ontbinding terugbetaald.
 5. Indien de bestelling bij retourontvangst door Madal Bal zich niet bevindt in de staat als voornoemd dan is de consument gehouden de door Madal Bal in dat verband geleden schade te vergoeden. In dat geval heeft Madal Bal het recht om het schadebedrag te verrekenen met het door Madal Bal aan de consument terug te betalen bedrag.